News item image

Årsmøte for Drammen Sacred Music Festival

Årsmøte for festivalen finner sted mandag 2. mars kl. 16:00 hos Interkultur, Grønland 60, 3045 Drammen (inng. Fabrikkgt.)

Alle som har betalt medlemskontigent til Drammen Sacred Music Festival i forkant av Årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.
Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal ihht vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet, og bes meldt inn til styrets leder, e-post: director@drammensacred.no innen 16. feb.
Kandidater som ønsker å stille til valg for styreverv på årsmøtet bes ta kontakt med styrets leder til samme e-post innen samme dato.
Vel møtt!

Dagsorden

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Gjennomgang av Årsrapport for 2019
  6. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse
  7. Fastsettelse av årskontingent
  8. Behandling og beslutning – Festivalbudsjett 2020
  9. Innmeldte saker
  10. Valg av nye styremedlemmer